Hvis du allerede er registreret, så log venligst på her

Faktureringsadresse
Angiv/rediger adresse
Leveringsadresse
Anvend faktureringsadresse som leveringsadresse
Angiv/rediger leveringsadresse
Navn Varenr. Pris: Antal Moms Rabat Total
 
Varer i alt
   

Valgte forsendelse

Ingen forsendelse valgt
Vælg forsendelse
 
Total:
kr 0,00
kr 0,00
Noter og specielle forespørgsler
Salgs- og leveringsbetingelserne

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Ottensten A/S ( i det følgende kaldet Ottensten ) CVR-nr: 17612506 1. PRISER OG LEVERING Priserne for af Ottensten købte varer fremgår af hjemmesiden samt af den efter ordren fremsendte ordrebekræftelse. Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for Ottensten, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra Ottensten. Alle priser på hjemmesiden opgives eksklusiv og inklusiv moms og afgifter. Levering i Danmark sker ab lager til gældende fragtrate. Ved ordrer, der skal sendes til udlandet, sendes disse altid ufranko. 2. LEVERINGSTID Den i ordrebekræftelsen opgivne leveringstid er med forbehold for forsinkelser. Køber kan ikke rejse erstatningskrav af nogen art i anledning af eventuelle forsinkelser, uanset om der er udvist uagtsomhed fra Ottenstens side. 3. LEVERINGSHINDRINGER Såfremt opfyldelsen af en indgået leveringsforpligtelse forhindres eller vanskeliggøres som nævnt i pkt. 2, eller af en hvilken som helst anden årsag, bortfalder leveringsforpligtelsen, så længe hindringen består. Ottensten kan kun holdes ansvarlig, såfremt det godtgøres, at der er udvist fejl eller forsømmelser fra selskabets side. 4. BETALINGSBETINGELSER Betaling skal ske i henhold til betalingsfristen på faktura. Sker dette ikke, beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Betales med Dankort trækkes beløbes først når varen er afsendt fra vort lager. Ejendomsforbehold Ottensten forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den fulde købesum er betalt. 5. ANSVAR FOR MANGLER - RISIKO 5a. Ottensten forpligter sig med de begrænsninger, der fremgår af pkt. 5b - c, til efter eget valg enten at afhjælpe mangler og/eller udskifte mangelfulde dele med tilsvarende fejlfrie. Køber skal dog stille det købte til Ottenstens disposition for reparation m.v. på selskabets adresse. 5b. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af, at en leveret vare skal byttes eller repareres. 5c. Køber har pligt til at reklamere skriftligt, så snart en mangel er konstateret. Ottenstens forpligtelse ifølge pkt. 5 vedrører kun mangler, som der er modtaget meddelelse om inden 12 måneder fra varens overgivelse til køber. 6. ANSVAR FOR BRUGSANVISNINGER M.V. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, der er leveret med varerne eller til selv at indhente fornøden oplysning om anvendelsesområde, samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Ottensten påtager sig intet ansvar for eventuelle af selskabets leverandør affattede vejledninger og/eller brugsanvisninger eller angivelse af brugsområder. Ottensten påtager sig intet ansvar for eventuelt mundtlig eller skriftlig vejledning, som en af Ottenstens medarbejdere måtte yde i forbindelse med køb af Ottenstens produkter. 7. BYGGELEVERANCEKLAUSUL Ottenstens ansvar for mangler ved leverancer af materialer til byggebrug ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen helt eller delvist indgår. Ved leverance til andre end en bygherre eller entreprenør forlænges denne frist med 6 måneder. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved en leverance ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Ottenstens købere, eller mod efterfølgende købere, anerkender Ottensten, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Ottensten. Ottensten kan kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, selskabets leverance bevisligt er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger i bestemmelserne i pkt. 5 og 6. Ottensten anerkender dog - uanset bestemmelsen i pkt. 10 - i alle tilfælde at kunne sagsøge sammen med én af selskabets forhandlere eller efterfølgende købere. En sådan sag skal behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 8. PRODUKTANSVAR For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger i det omfang denne har handlet forsætligt eller uagtsomt. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for drifttab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Ved skade på fast ejendom eller løsøre er Ottenstens ansvar endvidere begrænset til kr. 5 mio. for skader forvoldt af et enkelt produkt. I den udstrækning, Ottensten måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Ottensten skadesløs i samme omfang, som Ottenstens ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. 9. RETURNERING AF VARER Ønsker køber at returnere varer, der er leveret af Ottensten, kan dette kun ske efter forudgående accept af Ottensten. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og kopi af følgeseddel eller faktura vedlægges. 10. LOVVALG OG VÆRNETING Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. 5d. Ottenstens ansvar som følge af mangler ved det leverede begrænses udtrykkelig til reparation eller omlevering som nævnt i 5a. Ottensten kan således ikke gøres erstatningsansvarlig for andre tab eller skader som følge af mangler ved det leverede, det være sig driftstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab. Generelle samhandelsbetingelser for e-handel 1. Levering Ordrer leveres inden for 2-5 hverdage. Ved senere levering vil dette være angivet i ordrebekræftelsen. 2. Priser Alle priser på hjemmesiden opgives både eksklusiv og inklusiv moms og afgifter. 3. Leveringsomkostninger Levering i Danmark sker ab lager til gældende fragtrate. Lette forsendelser op til 10 kg leveres normalt med Post Danmark. Tungere forsendelser med fragtmand. Porto- eller fragtbeløbet er oplyst i indkøbskurven inden ordren gennemføres. Forsendelse med fragtmand leveres i grundplan. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Såfremt der ikke træffes nogen hjemme lægger fragtmanden besked, hvorefter det er købers ansvar at kontakte fragtmanden for aftale om ny udkørsel. Leveringer som – efter købers ønske – stilles uden kvittering er for købers egen risiko ved evt. mangler og beskadigelse. Ved ordrer, der skal sendes til udlandet, sendes disse altid ufranko. 4. Rabat på varekøb Såfremt der er ydet rabat på købet er det oplyst i indkøbskurven. 5. Betalingsmuligheder Køber kan betale med Dankort. Denne betalingsmåde betragtes som kontant betaling, og pengene vil blive hævet når varen er afsendt fra vort lager. Ottensten betaler kreditkortgebyret. Alternativt kan kontokunder betale via faktura. Dette kræver dog, at du som kunde allerede har et log-in til vores e-shop. Ønsker du som kontokunde et log-in til e-shoppen, så kontakt os her. 5. Returret Der er fuld returret inden for 14 dage. Varer skal returneres uskadt i original emballage. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur. Ved evt. returnering skal køber selv betale forsendelsesomkostninger. Pakker sendt pr. efterkrav til Ottensten, indløses ikke. I tilfælde af returnering af varer, beder vi kunden kontakte os, pr. telefon eller pr. e-mail inden afsendelse. 6. Forbehold Der tages forbehold for taste- og trykfejl, prisændringer og leveringssvigt fra tredjepart. Vi forebeholder os desuden ret til at annullere ordrer. 7. Ophavsret Fotos, logoer og anden grafik, der er på denne hjemmeside, tilhører Ottensten og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden vis gengives uden Ottensten’s skriftlige tilladelse.

 

SE VORES TROMLESØMMERE

Senco PallePro